महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी - २०२२
Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS) - 2022


होम
दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक
शासन निर्णय
परीक्षा केंद्र माहिती - इ. ५ वी
परीक्षा केंद्र माहिती - इ. ८ वी

उपक्रम (शाळांसाठी)

बातम्याशिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२२ बाबतच्या सूचना

शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै, २०२२ च्या अंतिम उत्तरसुचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ च्या अंतरिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) २०२२ परीक्षा पुढे ढकलणेबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक ...

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२२ साठी शाळा नोंदणी व नियमित शुल्कासह ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यास दि. २३/०४/२०२२ ते दि. ३०/०४/२०२२ या कालावधीत तसेच शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणेसाठी दि. ०२/०५/२०२२ रोजीपर्यंत द्वितीय मुदतवाढ दिलेबाबत...

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२२ साठी आवेदनपत्र स्विकारण्यास व शुल्काचा भरणा करण्याकरीता देण्यात आलेल्या मुदतवाढीतील अंशतः बदलाबाबत ...

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२२ साठी शाळा नोंदणी व नियमित शुल्कासह ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यास दि. १५/०१/२०२२ ते दि. ३१/०१/२०२२ या कालावधीत मुदतवाढ दिलेबाबत...

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) फेब्रूवारी - २०२२ च्या अधिसूचनेस प्रसिध्दी मिळणेबाबत .

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) २०२२ प्रवेशपत्र प्रसिद्ध केलेबाबत....

.
शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका
तांत्रिक मदत
ई-मेल : puppsshelpdesk@gmail.com
हेल्पलाईन नंबर :
02067351700 / 8956470891 / 8956470892 / 8956470893 / 8956470894 / 8956470895 / 8956470896

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७