महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी - २०२२
Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS) - 2022


होम
दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक
शासन निर्णय
परीक्षा केंद्र माहिती - इ. ५ वी
परीक्षा केंद्र माहिती - इ. ८ वी

उपक्रम (शाळांसाठी)
शाळा लॉगइन
School Login
(निकाल शाळांसाठी)

बातम्या


शिष्यवृत्ती परीक्षा दि. ३१ जुलै, २०२२ चा अंतिम निकाल व गुणवत्ता याद्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.


शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२२ बाबतच्या सूचना

शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ च्या अंतिम निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ च्या अंतरिम निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै, २०२२ च्या अंतिम उत्तरसुचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ च्या अंतरिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) २०२२ परीक्षा पुढे ढकलणेबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक ...

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२२ साठी शाळा नोंदणी व नियमित शुल्कासह ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यास दि. २३/०४/२०२२ ते दि. ३०/०४/२०२२ या कालावधीत तसेच शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणेसाठी दि. ०२/०५/२०२२ रोजीपर्यंत द्वितीय मुदतवाढ दिलेबाबत...

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२२ साठी आवेदनपत्र स्विकारण्यास व शुल्काचा भरणा करण्याकरीता देण्यात आलेल्या मुदतवाढीतील अंशतः बदलाबाबत ...

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२२ साठी शाळा नोंदणी व नियमित शुल्कासह ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यास दि. १५/०१/२०२२ ते दि. ३१/०१/२०२२ या कालावधीत मुदतवाढ दिलेबाबत...

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) फेब्रूवारी - २०२२ च्या अधिसूचनेस प्रसिध्दी मिळणेबाबत .

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) २०२२ प्रवेशपत्र प्रसिद्ध केलेबाबत....

.
शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका
तांत्रिक मदत
ई-मेल : puppsshelpdesk@gmail.com
हेल्पलाईन नंबर :
02067351700

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७